Zoek een opdracht

login of registreer alsjeblieft om op deze opdracht te reageren.
8 aug 2019

Overige Module Opdracht Personeel, Leiderschap en Beloning Nog geen ratings

Suzanne

Opdracht omschrijving

Exameninformatie

Deze module wordt afgesloten met een moduleopdracht. U maakt de moduleopdracht individueel en zelfstandig over een organisatie uit uw (directe) omgeving. De uitwerking is gericht aan het management van deze organisatie.

Stap 1: Wat levert u in?
In de organisatie die in uw opdracht centraal staat, gaat u een leidinggevende ondersteunen bij zijn wens prestatie afspraken te maken met medewerkers. De wens van de leidinggevende is de prestatie van de gehele afdeling te verbeteren en  organisatie doelstellingen te betrekken bij de afspraken. Dit doet u door het geven van een advies in de vorm van concrete verbeter voorstellen en benoemen van belangrijke onderwerpen bij de ontwikkeling van prestatiemanagement. De onderdelen uit stap 2 geven aan waarover het advies gaat.

Stap 2: Waar moet de opdracht aan voldoen?
In uw moduleopdracht werkt u de volgende stappen uit die zijn afgeleid van de algemene leerdoelen, in de volgorde waarin ze worden genoemd:

1. Beschrijf welke stijl van leidinggeven volgens u goed past bij het toepassen van prestatiemanagement. Geef een voorbeeld van een element van transactioneel leidinggeven die u herkent in de praktijk van prestatiemanagement. En geef een voorbeeld van een element van transformationeel leidinggeven die u herkent in de praktijk van prestatiemanagement.

2. Tot welke conclusie leidt uw beschrijving bij punt 1: in hoeverre past de structuur van de afdeling en de stijl van leidinggeven van de betreffende manager bij zijn wens prestatie afspraken te maken met medewerkers? Waardoor past het wel en waardoor minder?

3. Beschrijf welke verandering u of de manager wilt bewerkstelligen met betrekking tot de motivatie en betrokkenheid van medewerkers in het team of de afdeling. Deze verandering kunt u toelichten door een aantal belangrijke doelstellingen voor dit team of de organisatie te beschrijven.

4. Schrijf een advies voor deze manager om een van deze onderwerpen te verbeteren:

 • een beloningsvorm of
 • een leiderschapsstijl of
 • (onderdelen van) de cyclus van personeelsgesprekken

Uw doel is daarmee bij te dragen aan prestatiemanagement in deze organisatie. Houd in deze beschrijving rekening met actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van personeel, leiderschap en beloning in de organisatie.

5. Formuleer in uw advies bij punt 4 het belang rekening te houden met onderstaande punten.

 • Extrinsieke en intrinsieke motivatie
 • Autonomie / Meesterschap / Zingeving
 • Rol van HR / Leidinggevende

6. Bedenk of u een kanttekening of bezwaar kunt noemen bij zijn wens, zijn er mogelijk verwachtingen die niet waar gemaakt kunnen worden, of is het verstandig met grote uitdagingen rekening te houden? Maak een keus welk onderwerp u in ieder geval wilt bespreken met deze manager.

Leg in uw uitwerking een duidelijk verband tussen de theorie uit de module en de praktijk en zorg voor een goede onderbouwing / verantwoording van door u gemaakte keuzes.

Ook als u de opdracht uitvoert op basis van een organisatie in uw (directe) omgeving, behandelt u al deze stappen/deelopdrachten in uw moduleopdracht. Laat alle onderdelen van de opdracht aan bod komen.

Stap 3: Wat is de opbouw en structuur van de opdracht?
De moduleopdracht bevat minimaal de volgende onderdelen:

 • voorblad;
 • voorwoord (In het voorwoord stelt u uzelf voor, geeft u aan voor wie u de moduleopdracht schrijft en geeft u de persoonlijke aanleiding weer voor het schrijven van de moduleopdracht);
 • samenvatting (maximaal 1 pagina);
 • inhoudsopgave;
 • inleiding (In de inleiding beschrijft u de organisatie voor wie u uw moduleopdracht heeft gemaakt evenals het belang en de opzet van uw moduleopdracht);
 • de uitwerking van de verplichte punten van stap 2;
 • literatuurlijst (overzicht van alle schriftelijke bronnen die u heeft geraadpleegd, alfabetisch gerangschikt op achternaam van de auteur);
 • relevante bijlagen (eventueel)

De moduleopdracht bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 pagina’s opgemaakte hoofdtekst (inclusief inleiding) en maximaal 7 pagina’s (A4-formaat) bijlagen, bij regelafstand 1 en lettertype en -grootte Arial 10/11. Voorblad, voorwoord, samenvatting, inhoudsopgave en literatuurlijst tellen niet mee in het maximum aantal pagina’s.

Indien u het aantal pagina’s overschrijdt, dan kan dit consequenties hebben voor uw beoordeling, namelijk in de vorm van puntenaftrek. Het is aan de onafhankelijke beoordelaar of de overschrijding van het aantal pagina’s relevant is voor de opdracht.

Voorzie uw moduleopdracht van een voorpagina waarop u de volgende informatie zet:

 • Voorletters en naam
 • Studentnummer
 • Datum
 • NCOI
 • Naam van de opleiding die u volgt
 • Naam module
 • Naam van de docent

Alle informatie over het inleveren van uw moduleopdracht vindt u op e-Connect onder ‘Examens’ en ‘Help’.

Tips voor de moduleopdracht

 • Een moduleopdracht leest makkelijker als in de inleiding staat vermeld hoe de opdracht verder wordt uitgewerkt (leeswijzer).
 • Kies een duidelijke structuur per hoofdstuk.
 • Let op: onderdelen kunnen soms zo omvangrijk zijn dat het raadzaam is ze uit te werken in een bijlage. De kern (conclusie, aanbeveling enzovoort) hoort wel altijd in de opdracht zelf te staan. Zorg er altijd voor dat een bijlage betrekking heeft op de kern van de opdracht.
 • Het kan u helpen door goed in ogenschouw te nemen dat u uw moduleopdracht voor een doelgroep schrijft; bijvoorbeeld het management van uw eigen organisatie. Als u bijvoorbeeld een (fictieve) klantvraag uitwerkt; hanteer dan dezelfde toonzetting, professionaliteit in de mate van uitwerking en taalgebruik als u dat zou doen als de klant zich aan uw bureau meldt. Werk uw opdracht altijd uit met als doel de lezer ervan zo volledig en compleet mogelijk te informeren.

Gebruik literatuurverwijzingen
In uw moduleopdracht koppelt u de theorie van de module aan de praktijk. Het is belangrijk dat u de theorie op een verantwoorde manier weet toe te passen en dat u correct en consequent naar de literatuur verwijst. Verwijs daarom naar de bij de module behorende literatuur daar waar u die gebruikt heeft. De gebruikte literatuur mag beperkt blijven tot de literatuur die is aangereikt in de module. De informatie die u uit de literatuur gebruikt, beschrijft u altijd in uw eigen woorden en voorziet u van een literatuurverwijzing. Indien u tekst letterlijk overneemt zonder literatuurverwijzing, maakt u zich schuldig aan plagiaat.

Literatuurverwijzingen
Als u gebruikmaakt van bronnen, moet u altijd op de juiste manier daarnaar verwijzen. NCOI hanteert hiervoor de zesde editie van de richtlijnen die de American Psychological Association (APA) heeft opgesteld (zie ook: www.apa.org) . U verwijst naar betrouwbare bronnen. Wikipedia is onvoldoende betrouwbaar om als bron te gebruiken en naar te verwijzen.

Literatuurverwijzingen in de tekst
Als u in de tekst naar een bron verwijst, dan kunt u dat op de onderstaande manieren doen. Alle vier de mogelijkheden zijn correct:

… in Van Kootens Commerciële vaardigheden (2013) wordt ingegaan op …
… in Commerciële vaardigheden (Van Kooten, 2013) wordt uitgelegd hoe …
… Van Kooten (2013) stelt: …
… in de literatuur (Van Kooten, 2013; Ten Dam & Wierda, 2006) wordt gezegd dat …

Literatuurlijst
Aan het eind van uw opdracht volgt altijd een lijst van gebruikte bronnen. Hierin neemt u ook de bronnen op waarnaar u in de tekst heeft verwezen. Deze lijst is opgesteld in alfabetische volgorde, op de achternaam van de auteur. Het kan dus voorkomen dat boeken, artikelen en websites door elkaar staan in de literatuurlijst. De verschillende typen bronnen worden als volgt genoteerd:

Boek:
Auteur, A. B. (jaar van uitgave). Titel van het boek. Plaats: Uitgeverij.

Kooten, J. van (2013). Commerciële vaardigheden. Hilversum: Concept uitgeefgroep.

Tijdschrift:
Auteur, A. B. (jaar van uitgave). Titel van het artikel. Naam tijdschrift, jaargang (nummer), pp.-pp.

Laan, P. H. van der (2001). Antisociaal gedrag en jeugdcriminaliteit. Kind en adolescent. Tijdschrift voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie, 22 (4), 192-210.

Website:
Titel van het document. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://url.

Oostendorp, M. van (2006). Het ideale woordenboek. Geraadpleegd op 23 juli 2008, van https://onzetaal.nl/uploads/editor/0601_koornwinder.pdf.
Een reader is een bundel met bestaande artikelen die uit tijdschriften of boeken komen. Bij deze artikelen is de bron vermeld (auteur, titel van het artikel of hoofdstuk, boek of tijdschrift). U verwijst in dit geval naar de originele bron en niet naar de reader.

Het kan voorkomen dat u een ander type bron gebruikt dan de hierboven genoemde voorbeelden. In dat geval kunt u het boek Praktijkgericht onderzoek (Van der Velde, Jansen & Dikkers, 2015) raadplegen. Ook via internet zijn handleidingen van APA versie 6 te vinden, waarin veel informatie staat die u kunt gebruiken.

Beoordeling moduleopdracht

 • De beoordeling van de moduleopdracht wordt gedaan door een beoordelaar, bij NCOI is dit altijd iemand anders dan uw eigen docent.
 • Als de moduleopdracht met een voldoende (≥ 5,5) wordt beoordeeld, heeft u aangetoond dat u de algemene leerdoelen van deze module beheerst.
 • De beoordelaar beoordeelt uw moduleopdracht en gebruikt daarbij een beoordelingsformulier waarop ook het cijfer wordt genoteerd. De beoordelingscriteria zijn hieronder uitgewerkt, zodat u weet waarop de beoordelaar uw moduleopdracht beoordeelt.
 • De moduleopdracht wordt beoordeeld met één totaalcijfer en een onderbouwing hiervan. De beoordeling van uw moduleopdracht vindt u op e-Connect onder ‘Examens’.
 • Indien u een onvoldoende heeft behaald, kunt u op e-Connect nadere informatie vinden over een herkansing.

Beoordelingscriteria
Niveau
(maximaal 9 punten)

 • In welke mate bevat de uitgewerkte opdracht alle verplichte onderdelen?
 • In welke mate is de opdracht uitgevoerd zoals beschreven in de exameninformatie?
 • In welke mate zijn uit de theorie van de module de relevante zaken (theorieën, modellen enzovoort) geselecteerd en toegepast?
 • In welke mate onderbouwt de student zijn uitwerkingen met de behandelde theorie?

Structuur
(1 punt als aan alle criteria ten aanzien van de structuur is voldaan én als minimaal 5,5 punten zijn toegekend aan het niveau van de opdracht)

 • Heeft de student de opdracht leesbaar en begrijpelijk geschreven is spelling en taalgebruik helder en correct?
 • Heeft de student een heldere structuur aangebracht?
 • Heeft de student zich gehouden aan het maximum aantal pagina’s?
 • Heeft de student op de juiste manier naar de literatuur verwijzen en is de literatuurlijst opgesteld conform de eisen van APA (versie 6)?

Fraude en/of plagiaat
Het plegen van fraude en/of plagiaat wordt door NCOI niet geaccepteerd. NCOI controleert met behulp van antiplagiaatsoftware alle door de student ingeleverde (werk)stukken. Om deze controle mogelijk te maken dient u uw (werk)stuk in te leveren in een origineel onbeveiligd Word of PDF bestand (kopieën of scans zijn niet toegestaan). Indien u het ingediende (werk)stuk zodanig inlevert dat de antiplagiaatsoftware niet kan controleren op plagiaat, dan ziet de examencommissie dit als plagiaat en leidt dit onherroepelijk tot een onvoldoende oordeel van uw (werk)stuk (cijfer 1,1). Voor de definitie en consequenties van fraude en/of plagiaat verwijzen wij u naar de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en het Uitvoeringsreglement Toetsing & Examinering. U vindt deze documenten onder ‘Mijn downloads’ op e-Connect. Er wordt verwacht dat u op de hoogte bent van de vastgestelde informatie in de OER en het Uitvoeringsreglement Toetsing & Examinering.

Let op! Wanneer u de opdracht gelijktijdig in Word én in PDF inlevert, wordt dit door de antiplagiaatsoftware gezien als 100% plagiaat. Wij verzoeken u daarom om niet twee keer hetzelfde document in te leveren.

Studierichting: HBO Personeelsmanagment NCOI

Status: Open

Label: Openbaar

1 Niveaus: HBO/bachelor Type opdracht: Overige Opdracht tags: begeleiding, hulp, moduleopdracht en studiehulp Vergoedingen: 250-500

923 total views, 6 today

Reageer op deze opdracht

Schaf een pakket aan om op opdrachten te kunnen reageren.